Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
na odpredaj časti pozemku

    zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“ na mape určeného operátu, p.č. 538/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera 89 m2 , pozemku

zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“ na mape určeného operátu, p.č. 538/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera 8 m2 , , pozemku
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“ na mape určeného operátu, p.č. 538/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmera 1 m2 nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad Žitavou, zapísaná na LV č. 1 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou
č. 160, IČO: 00309095, kupujúci Jozef Kňaze 941 61 Michal nad Žitavou č. 192 .
ako
prípad hodný osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia, s uvedením zdôvodnenia, že sa jedná o časť pozemku, ktorý žiadateľ využíva a stará sa o dané pozemky už vyše 40 rokov a má na časti týchto pozemkov aj postavený viničný dom Jedná sa len o obecné pozemky vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva
č. 1.

                                               Ing. Peter Porubský
                                                  starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli: 24. 08. 2022
Zverejnené na internetovej stránke www.michalnadžitavou.sk: 24.08.2022
Zvesené: 12.09.2022