Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Podľa § 9a odsek 8 písmena e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na odpredaj časti pozemku

Vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, a to časť pozemku parcely číslo 777 registra „E“ evidované na mape určeného operátu katastra nehnuteľnosti. Predaj sa uskutoční na základe geometrického plánu číslo 3-10/2022, zo dňa 28.8.2022, vyhotoveným geodetom Jozefom Chudým, kde predmetom predaja je novovytvorená parcela č. 770/3, diel č. 3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² a parcela č. 770/2, diel č. 1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m², žiadateľovi Samson Onos Emurase, Lotyšská 5186/52, 821 06 Bratislava II.
Predaj sa uskutoční spôsobom predaja podľa § 9a odsek 8, písmeno e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa s uvedením , že časť pozemku parcela č. 770/3, diel č. 3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² a parcela č. 770/2, diel č. 1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 17 m² je vo vlastníctve obce, o ktorú má žiadateľ záujem odkúpiť, z dôvodu scelenia pozemku.

Juraj Supek, starosta obce, v.r.

V Michale nad Žitavou, dňa 25.01.2023

Vyvesené dňa 25.01.2023
Zvesené: 08.02.2023