Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na odpredaj časti pozemku

           zapísaného na liste vlastníctva č. 1177 a to pozemku parcela registra ,,E“  na  mape určeného operátu, p.č. 200 – zastavaná plocha a nádvorie, časť 90/360 t.j.   výmera 72 m2nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad Žitavou, zapísaná na LV č. 1177 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Michal nad Žitavou, 941 61  Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, kupujúca Slávka Fujasová,

 941 21 Komoča č. 199 .

ako

 prípad hodný osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia,  že sa jedná o časť pozemku, ktorý rodina užíva už vyše 90 rokov a na danom pozemku vlastní nehnuteľnosť, rodinný dom. Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177.   

                                                                                                 Ing. Peter Porubský

                                                                                                       starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli:       03. 11. 2021

Zverejnené na internetovej stránke www.michalnadžitavou.sk: 03.11.2021

Zvesené: 10.12.2021