Odborné stanovisko RUVZ – konanie bohoslužieb

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Slovenská ul. č.13 940 30 Nové Zámky
Tel.035-6912440
Podľa rozdeľovníka
číslo: 1066/2/2021 Vybavuje: Ing. L. Slaný, MHP, email: ryvznz@uvzsr.sk
Nové Zámky, 27.4.2021

Vec: Konanie bohoslužieb — odborné stanovisko
Prípisom doručeným dňa 26.4.2021, zaevidovaným pod č. 1066/2021 požiadala obec Michal nad Žitavou o odborné stanovisko vo veci konania bohoslužieb v kostole a na verejnom priestranstve v obci — na cintoríne.
Vo vyššie uvedenej veci vám predkladáme toto odborné stanovisko:


Konanie bohoslužieb v kostole

V zmysle ustanovení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky č.194/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, uverejnenej vo vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 23.aprĺIa 2021, ročník 3 1 (ďalej „vyhláška“), pre konanie bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu platia v zmysle ustanovení 4 odst.4 a podľa S 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) nasledovné opatrenia:
a)vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
b)pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c)dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami: to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné; zároveň to neplatí ani pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
d)dodržiavať respiračnú etiketu,
e)z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
f)dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
g)v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím” striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
h)zakazuje sa používať obrady pitia zjednej nádoby viac ako jednou osobou,
i)zakazuje sa podávanie rúk,
j)v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
k)vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov, l)počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15m 2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať
najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Ten, kto bohoslužby vysluhuje, musí vyššie uvedené opatrenia bezpodmienečne rešpektovať.


Konanie bohoslužieb v exteriéri
V zmysle ustanovení S 4 odst. I , vyhlášky a podľa 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám—podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
V zmysle ustanovení 4 odst. 2 vyhlášky, zákaz podľa 4 ods. 1 sa nevzťahuje, okrem iného na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenieCOVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.
Ďalej, v zmysle ustanovení 4 odst.3 vyhlášky, podľa 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
a)v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b)vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
c)zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje,
d)vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e)hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f)zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g)zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h)zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
I .ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2.zákaz podávania rúk,
i)pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
I .osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2.partnerov,
3.osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4.umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5.osoby usadené v hľadisku podujatia,
6.osoby školiace voči osobám školeným,
7.iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j)všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
k)zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
I)v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava jedna osoba trénera.
Ten, kto bohoslužby vysluhuje, môže toto vykonať na voľnom priestranstve ako jednorazovú akciu, ak bezpodmienečne dodrží uvedené opatrenia v primeranom rozsahu.


Týmto odborným stanovisko špeciálne upozorňujeme Farnosť Michal nad Žitavou na povinnosť dodržiavať vyššie uvedené opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.


Odporúčame vám sledovať uverejňované opatrenia na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (www.uvzsr.sk) resp. Ministerstva vnútra SR (www.minv.sk), ktoré sa menia a upravujú podľa aktuálnej situácie vo vývoji pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky,


MUDr. Juraj Ben k o regionálny hygienik

Rozdeľovník:
I .Obec Michal nad Žitavou
941 61 Michal nad Žitavou č. 160
I .Rímskokatolícka cirkev Farnosť Michal nad Žitavou Michal nad Žitavou č.30, 941 62 Michal nad Žitavou
O tom sa upovedomuje:
RIÍJVZ Nové Zámky