Odmietnutie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva p. Ladislav Matula

Vec: Vyhlásenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.

                Dňa 30.3.2020 bolo doručené do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, písomné oznámenie o vzdaní sa mandátu poslankyne Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou, Ing. Miroslavy Gajdošovej.

               Uvedeným doručením písomného oznámenia o zdaní sa mandátu, bol naplnený § 25 ods.2, písmeno c.) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uvedeným dňom doručenia oznámenia mandát poslankyne OZ Michal nad Žitavou zanikol.

                                                          OZNÁMENIE

                V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 1 citujem: Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

             V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to p. Marián Kmeťo, 9 v poradí.

             Pán Marián Kmeťo doručil do podateľne OU 6.4.2020 list, v ktorom odmietol mandát poslanca OZ v obci Michal nad Žitavou.

              V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to p. Viera Matulová, 10. v poradí.
             Pani Viera Matulová doručil do podateľne OU 15.4.2020 list, v ktorom odmietla mandát poslanca OZ v obci Michal nad Žitavou.

             V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to Bc. Helena Nagyová, 11 v poradí.

             Pani Bc. Helena Nagyová doručila do podateľne OU 21.4.2020 list, v ktorom odmietla mandát poslanca OZ v obci Michal nad Žitavou.

             V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to Matejovi Oškerskému, 12 v poradí.

             Pán Matej Oškerský doručil do podateľne OU 24.4.2020 list, v ktorom odmietol mandát poslanca OZ v obci Michal nad Žitavou.

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to Ladislav Matula, 13 v poradí.

             Pán Ladislav Matula doručil do podateľne OU 5.5.2020 list, v ktorom odmietol mandát poslanca OZ v obci Michal nad Žitavou.

             V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2 oznamujem, nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou a to, 14 v poradí:

Zdeno Lehký

        V zmysle zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 25 ods. 1, písmeno a.)  citujem: Poslanec je povinný najmä zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva na ktorom sa zúčastní.

V Michale nad Žitavou 05.05.2020

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce