Odpoveď na petíciu občanov, proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou

       Dňa 12.6.2020, bola do podateľne Obecného úradu Michal nad Žitavou, doručená petícia občanov proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.
         Daná petícia pozostávala z 11 hárkov, na ktorých bolo 206 podpisov občanov. Petíciou občania vyjadrili nesúhlas s povolením stavby STK a EK Fradex v zastavanej časti obce, čo je v rozpore z územným plánom obce. V petícii tvrdia že výstavbou bude ohrozené životné prostredie, čím sa výrazne zníži kvalita života v našej obci  a v prísune veľkého počtu aut aj bezpečnosť.

       Petíciou boli oslovené dva orgány obce, v zmysle zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 10 ods. 1, citujem: orgánmi obce sú a.) obecné zastupiteľstvo

                                                                           b.) starosta obce


      V zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 5c vybavenie petície je v pôsobnosti orgánov obce, čo potvrdzuje aj oznámenie z Úradu vlády SR zo dňa 3.7.2020, naše číslo 158/2020.

      V zmysle zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, § 5 odsek 5 zaväzuje orgán petíciu prijať, prešetriť a vybaviť ju tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom, toto potvrdzuje aj upovedomenie z Okresnej prokuratúry Nové Zámky zo dňa 20.7.2020, naše číslo 157/2020.

Postup orgánov obce Michal nad Žitavou pri vybavovaní žiadosti firmy FRADEX group s.r.o. Zlaté Moravce o výstavbu STK,EK a OK v Obci Michal nad Žitavou a petície občanov proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou:


      1. Žiadosť firmy FRADEX group Zlaté Moravce o vyjadrenie k investičnému zámeru,
          doručená na obec dňa 5.5.2020, naše číslo125/2020.

      2. Zasadnutie komisie územného rozvoja, stavebnej správy, životného prostredia
          a ochrany verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve, 12.5.2020. Komisia so
          zámerom firmy FRADEX group Zlaté Moravce súhlasila. Z piatych členov prítomní 4
          a všetci hlasovali za realizáciu uvedeného zámeru. Zasadnutia sa zúčastnil 4 členovia
         komisie, starosta obce a 8 občania.

      3. Petícia občanov doručená do podateľne obce 12.6.2020.

      4. 15.6.2020, naše číslo 158/2020 zaslaná na úrad vlády SR žiadosť o určenie príslušnosti
           petície.

      5. 15.6.2020, naše číslo 157/2020 zaslaná na Okresnú prokuratúru žiadosť o posúdenie
           súladu petície so zákonom.

      6. 15.6.2020, naše číslo 159/2020 zaslaná predsedovi petičného výboru žiadosť
           o doplnenie petície proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.

      7. 25.6.2020, naše číslo 166/2020 odpoveď predsedu petičného výboru na Žiadosť
           o doplnenie petície proti výstavbe STK a EK.

      8.  25.6.2020 prerokovanie petície na 10. obecnom zastupiteľstve, bod č. 9.

      9. 30.6.2020 naše číslo 158/2020 doručené oznámenie z Úradu vlády SR

     10. 6.7.2020, naše číslo 176/2020 zaslané predsedovi petičného výboru oznámenie
           o predĺžení doby na vybavenie petície proti výstavbe STK a EK v Michale nad   
           Žitavou, na 60 dní od doručenia doplnenia petície.

      11. 20.7.2020, naše číslo 157/2020 doručená odpoveď z Okresnej prokuratúra Nové
            Zámky.

      12. 23.7.2020 zaslaná odpoveď na petíciu občanov – starostom obce.

      13. Petícia bude prerokovaná aj na 11. OZ 20.8.2020.

 V zmysle už citovaných zákonov, som prešetril uvedenú petíciu a vyslovujem nasledovné stanovisko k textu petície a aj k samotnému odbornému riešeniu danej problematiky :

  • V texte petície je použité zavádzajúce tvrdenie, citujem: …..čo je v rozpore z územným plánom obce …. a to s toho dôvodu, že územný plán obce neexistuje a aj v starom platnom do 31.12.2011, to nebolo zakázané.
  • Tvrdenia v petícii o ohrození životného prostredia, výraznom znížení kvality života v našej obci, ohrození bezpečnosti, sú vyslovené len ako predpoklady a neopierajú sa o relevantné dôkazy.

Záver:

 V súčasnostineexistujú žiadneinterné obecné dokumenty ( všeobecne záväzné nariadenie, územný plán obce, stavebná uzávera ) ktoré by bránili tomu, aby firma FRADEX group s.r.o. Zlaté Moravce realizovala výstavbu STK,EK a OK v Obci Michal nad Žitavou.

Nakoľko stavebné konanie sa ešte nezačalo, ani stavebný úrad nevie posúdiť či uvedenú stavbu bude možné povoliť alebo nie.
Preto tí občania ktorí sú účastníkmi petície a ktorých v súlade s ust. § 34 stavebného zákona, s právom vyjadriť sa k navrhovanému investičnému zámeru v prípade, keď stavebný úrad vyhodnotí, že ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. V rámci konania, ak účastníci vyjadria svoj nesúhlas so stavbou, je potrebné tento nesúhlas zdôvodniť a podložiť relevantnými dôkazmi. Na základe uvedeného odporúčam aby si občania svoje námietky uplatnili priamo v územnom, prípadne stavebnom konaní.    

            S odpoveďou starostu obce, ako jedného s orgánov obce, oslovených v petícii
           občanov,  prosím v rámci Vašich možností oboznámiť  aj  ostatných občanov
            podpísaných pod petíciou. Zároveň oznamujem, že výsledok vybavenia petície
           starostom obce, bude zverejnený v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
           v znení zmien, § 5 ods. 7na webovom sídle Obce Michal nad Žitavou –
           www.michalnadzitavou.sk

S pozdravom

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce