Odpredaj pozemku

Obec Michal nad Žitavou zverejňuje zámer

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na odpredaj pozemku

           zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a to pozemku parcela registra ,,C“  na  mape určeného operátu, p.č. 36/7 – druh pozemku vodná plocha   o výmere 56 m2nachádzajúca sa v k. ú. Michal nad Žitavou, zapísaná na LV č. 1 evidovaný na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky, ktorej vlastníkom je obec Michal nad Žitavou, 941 61  Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, kupujúca Zdenka Komorová, Haanova 21, 851 04 Bratislava .

ako

 prípad hodný osobitného zreteľa, s uvedením zdôvodnenia,  že sa jedná o časť pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom ktorý žiadateľ vlastní a s pozemkami patriacimi rodičom žiadateľa.  Jedná sa len o obecný pozemok vo vlastníctve obce Michal nad Žitavou č. 160, IČO: 00309095, zapísaného na liste vlastníctva č. 1.   

                                                                                                 Ing. Peter Porubský

                                                                                                       starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli:       03. 08. 2021

Zverejnené na internetovej stránke www.michalnadžitavou.sk: 03.08.2021

Zvesené: 20.08.2021