Opatrenia a podmienky na pohyb po miestnom cintoríne a na vykonávanie pohrebov !!!

Oznam pre občanov!

Prevádzkovateľ pohrebiska na území obce Michal nad Žitavou, Obecný úrad Michal nad Žitavou

Počas krízovej situácie, pohyb po miestnom cintoríne, ako verejne prístupnom priestore,  vykonávajte za nasledovných podmienok:

1. Vstup na cintorín len s ochranným rúškom, cintorín je verejný priestor.
2. Čas strávený na cintoríne skráte na minimum, t. z. na vykonanie udržiavacích
    prác na hrobovom mieste, modlidba, zapálenie kahanca  a pod.
3. Dodržiavať  minimálne 1m odstupy od iných osôb, nezdružovať sa na
    cintoríne.
4. Pri používaní inventáru na cintoríne ( krhla na vodu ) používať ochranné
    rukavice.
5. V prípade porušovania uvedených nariadení, bude musieť byť cintorín ako
     verejné priestranstvo pre vstup občanov a návštev uzatvorený a umožnený
      bude vstup osôb len počas pohrebných obradov na nevyhnutnú dobu.

Pri pohybe návštev po obci a cintoríne, sa vyžaduje bezpodmienečne na tvári občanov ochranné rúško a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi občanmi 1 – 2 m.

Opatrenia a podmienky na vykonávanie pohrebov !!!

Počas krízovej situácie, sa pohreby na miestnom cintoríne vykonávajú za nasledovných podmienok:

1. Pohrebu sa môže zúčastniť len najbližšia rodina.
2. V priestore dome smútku, sa môže nachádzať pri zosnulom maximálne 10
    ľudí, všetci musia mať nos a ústa chránené ochranným rúškom alebo iným
    vhodným materiálom. ( šatka, šál a pod.)
3. Všetci zúčastnený, musia mať na zakryté ústa a nos, ochranným rúškom.
4. Je zakázané sa dotýkať zosnulého.
5. Počas obradu, mimo domu smútku, dodržiavať minimálne 1m rozostupy,
    medzi pozostalými a účastníkmi pohrebu.
6. O priebehu a podmienkach zádušnej omši, v zmysle nariadení hlavného
    hygienika SR a biskupskej konferencie Slovenska, podá informácie miestny
    kňaz. 

Pri pohybe návštev po obci a cintoríne, sa vyžaduje bezpodmienečne na tvári občanov ochranné rúško a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi občanmi 1 – 2 m.


Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Ing. Peter Porubský starosta obce Michal nad Žitavou