Otvorený list starostov a primátorov miest a obci Slovenska

Otvorený list starostov a primátorov miest a obci Slovenska a výzva k rokovaniu s Ministerstvom investícii, regionálneho rozvoja a informácie SR a Ministerstvom životného prostredia SR.

       Uvedený list, si môžete prečítať v prílohe tohto môjho vyjadrenia. Nie všetko, čo sa odo mňa žiada, podpíšem, nie zo všetkým súhlasím a niekedy som aj proti niečomu, čo sa odo mňa žiada. Pri každej situácii, posudzujem, či je to vec správna, súlade so zákonom a v prospech väčšiny.

     V tomto prípade, som sa ani nemusel dlho rozhodovať a k danému listu, som svoj podpis hneď pripojil.

    Uvediem prečo, od 7.6.2019 do 7.10.2019, vyhlásila Miestna akčná skupina (MAS) Cedron – Nitrava výzvu pre Podopatrenie 7.4 – verejný sektor, Podpora na investície  do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

   Po zverejnení výzvy, sme sa pustili od polovice júla 2019, do práce a začali sme spracovávať dokumenty na projekt Modernizácia budovy pre kultúru, cieľom projektu bola rekonštrukcia strechy kultúrneho domu t.j. tepelná izolácia strechy, hydroizolácia strechy a výmena žľabov a zvodov na odvod zrážkovej vody ( rín).

   Pripravili sme projekt, rozpočet investície – výkaz výmer, spravili výberové konanie na spracovateľa žiadosti na podanie na Pôdohospodársku platobnú agentúru Nitra a výberové konanie na  realizáciu stavby.

   5.11.2019 bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Modernizáciu budovy pre kultúru zaregistrovaná. Od vtedy bežal proces kontroly, doplnenia a schválenia žiadosti, žiadosť bola schválená 5.3.2021 a našej obci schválili nenávratný príspevok vo výške 18 181,99 Eur, na Modernizáciu budovy pre kultúru, čiže kultúrneho domu.

  Stavbu sme zrealizovali od 24.3.2021 – 09.04.2021 a po prevzatí stavby, sme uhradili celkovú cenu za vykonané práce vo výške 24 000,0 Eur, 5 818,01 Eur je spoluúčasť obce.

16.07.2021 prišil na podpis návrh zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Nitra. V ten deň sme zmluvu podpísali a 17.07.2021 zaslali na adresu PPA Nitra.

    Až po podpísaní zmluvy obidvoma stranami a zverejnení zmluvy na obecnej stránke, môže nasledovať proces kontroly diela a vyplatenie príspevku.

   Proces uvedeného euro projektu, realizujeme od 20. júla 2019 a ešte nie sme na konci, nie vinou obce, ale inštitúcií ktoré túto záležitosť majú na starosti. Finančné prostriedky v obecných príjmoch chýbajú a rozvoj obce je počas roku 2021 zabrzdený, nie len v dôsledku COVID – 19, ale aj v dôsledku meškajúcej platby schváleného príspevku pre našu obec.

   Z rozpravy s inými starostami viem, že tento problém je aj v iných obciach a niektoré obce, si museli v dôsledku tejto skutočnosti zobrať preklenovacie úvery. Naša obec nie, ale nemôžeme pokračovať v investícii do vnútorného vybavenia a zariadenia kultúrneho domu.

                                                            Ing. Peter Porubský
                                                                  starosta obce