Oznam o možnosti užívania multifunkčného ihriska ( MI ) s umelou trávou v Michale nad Žitavou

Oznam o možnosti užívania multifunkčného ihriska ( MI ) s umelou trávou

v Michale nad Žitavou

V zmysle prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska obce Michal nad Žitavou, schváleného 11.10.2018 na 27. zasadnutí obecného zastupiteľstva, každý užívateľ MI musí mať schválenú zmluvu s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI, čiže s obcou Michal nad Žitavou, v ktorej je určená zodpovedná osoba za užívateľa, že bude dodržiavaný prevádzkový poriadok, v čase, kedy bude využívať uvedený subjekt, fyzická osoba, organizácia alebo právnická osoba multifunkčné ihrisko.

Na obecnom úrade treba uhradiť poplatok za užívanie MI v zmysle prílohy č. 1 k prevádzkovému poriadku MI, zároveň  zodpovednú osobu za užívateľa podpíše zmluvu na určité obdobie s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI. Zodpovedá osoba zodpovedá, za bezpečnosť účastníkov počas športových činností na multifunkčnom ihrisku s umelou trávou a aj za prípadné škody vzniknuté počas športovej činnosti na MI.
Daná osoba sa oboznámi s prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska, ktorý je prístupný na tabuli pri MI, na obecnej stránke www.michalnadzitavou.sk a na obecnom úrade  a dbá na jeho dodržiavaní počas športového podujatia na MI.

Vstup osôb na multifunkčné ihrisko, bez podpísanej zmluvy s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom MI, teda bez jeho súhlasu a bez určenia zodpovednej osoby, je v rozpore s prevádzkovým poriadkom multifunkčného ihriska, teda je nezákonný !!!

V Michale nad Žitavou, 31.10.2019

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce

Zoznam subjektov, ktoré mali a majú uzatvorenú zmluvu s prenajímateľom, prevádzkovateľom a správcom multifunkčného ihriska Obcou Michal nad Žitavou.

Rok 2018/2019:

Nájomca a užívateľZodpovedná osobaDoba prenájmu od:Doba prenájmu do:
    
OZ Michalský babinecŇurcik J.26.10.201830.6.2019
TJ Družstevník Michal nad ŽitavouUrda I.26.10.201830.6.2019
ŠK KmeťovoZubek J.23.11.201830.6.2019
OZ Michalský babinecŠvecová V.14.6.201916.6.2019

Rok 2019/2020:

Nájomca a užívateľZodpovedná osobaDoba prenájmu od:Doba prenájmu do:
    
OZ Michalský babinecŇurcik J.1.11.201931.10.2020
TJ Družstevník Michal nad ŽitavouUrda I.1.11.201931.10.2020
ŠK KmeťovoZubek J.1.11.201931.10.2020
TJ Družstevník Michal nad Žitavou, pred prípravka, prípravka, žiaciUrda I.Zrubec J. ml.1.11.201931.10.2020