Oznam pre producentov tlakovej kanalizácie

Obecný úrad Michal nad Zitavou oznamuje majiteľom tlakovej kanalizácie, že do konca mesiaca februára 2022 je potrebné zaplatiť príspevok do fondu opráv domového tlakového čerpadla na rok 2022 vo výške 20,- €.

Príspevok môžete uhradiť osobne do pokladne obecného úradu, alebo priamo na účet fondu opráv:

SK39 5600 0000 0022 0194 7013

 Variabilný symbol uviesť súpisné číslo domu  Do poznámky uviesť meno a priezvisko

Po uhradení príspevku vám bude vydané potvrdenie o úhrade.

Kontakt na obecný úrad: 035/6596126