Oznámenie o verejnom prerokovaní – Územný plán obce Michal nad Žitavou  ,  Správa o hodnotení strategického dokumentu

Obec Michalnad Žitavou ako obstarávateľ  Územného plánu obce /ďalej akoÚPNO/

a Správy o hodnotení strategického dokumentu  oznamuje

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Michal nad Žitavou v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.24/2006  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

že,

prerokovanie

 Správy o hodnotení strategického dokumentu a územného plánu obce Michal nad Žitavou

sa uskutoční v dňoch od

14.06.2022 do 15.07.2022

Návrh  ÚPNO  a Správa o hodnotení je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. na Obecnom úrade v Michale nad Žitavou / na vývesnej tabuli OcÚ./ a na webovej stránke obce www.michalnadzitavou.sk a na

www.eko – plan.sk/michalnz

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k návrhu ÚPNO  jeho obstarávateľovi – obci  najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí.

Verejné prerokovanie  Správy o hodnotení strategického dokumentu  a  územného plánu sa bude konať 08.07.2022 na Obecnom úrade v obci Michal nad Žitavou

v zasadačke Obecného úradu o 10.hod.pre organizácie

a o 16.00 hod.pre občanov

S úctou

Starosta obce