Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže na obecný pozemok, parcely registra ,,C“ , parcelné číslo 119/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246,0 m2

Na základe zápisnice o priebehu obchodnej verejnej súťaže, zo dňa 28.2.2020 , v ktorej komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, jednomyseľne odporučila prijať súťažný návrh účastníka: Marian Kmeťo, Michal nad Žitavou č. 65

O danom odporúčaní komisie bude hlasovať Obecné zastupiteľstvo v Michale nad Žitavou na 9. zasadnutí ktoré by sa malo konať 23.4.2020 a bude schvaľovať uzavretie kúpnej zmluvy , medzi Obcou Michal nad Žitavou a Marianom Kmeťom, na odpredaj obecného pozemku, parcely číslo 119/9.

Všetky ďalšie ustanovenia a postupy sa budú riadiť v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

V Michale nad Žitavou, 2.3.2020

S pozdravom

                                                                                          Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce