oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 778/119 a 778/102 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou

Č. j. 365/2022                                             V Michale nad Žitavou , dátum: 08.11.2022

oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny , ktorá rastie na parcelách

č. 778/119 a 778/102  kataster Michal nad Žitavou.

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Romana Pileka  zo dňa 07.11.2022, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks  dreviny  – podľa žiadosti, 1 ks – Agát biely – Robinia pseudoacacia a 1 ks Čerešňa vtáčia – Prunus avium    ktoré rastú v k. ú. Michal nad Žitavou. Žiadosť bola odôvodnená – koreňový systém narúša stavbu a rastie už v bezprostrednej blízkosti stavby, čím môže narušiť statiku stavby. Padajúce haluze ohrozujú strechu a bezpečnosť okoloidúcich ľudí, koruna stromu presychá.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a označením stromu na výrub, ktoré sa uskutočni v deň 15.11.2022 utorok o 9,00 hod.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. Dokumenty sú k nahliadnutiu na OU Michal nad Žitavou – starosta obce.  

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                         Ing. Peter Porubský

                                                                                               starosta obce

Doručí sa:  p. Roman Pilek

                    Spis