oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou

Č. j. 341/2022                                                           

V Michale nad Žitavou , dátum: 24.10.2022

oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 35/6 kataster Michal nad Žitavou.

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti p. Ing. Ľuboslava Pecha  zo dňa 24.10.2022, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 3 ks  dreviny  – podľa žiadosti, 2 ks – Smrek obyčajný – Picea abies a 1 ks Jedľa biela – Abies alba    ktoré rastú v k. ú. Michal nad Žitavou. Žiadosť bola odôvodnená  zlým zdravotným stavom – smreky, presychanie porastu. Rastú blízkosti domu, tienia neprimerane oknám. Koreňový systém narúša chodník a rastie už v bezprostrednej blízkosti domu, čím môže narušiť statiku domu. Padajúce haluze ohrozujú zaparkované autá na pozemku a bezpečnosť.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a označením stromu na výrub, ktoré sa uskutočni v deň 27.10.2022 štvrtok o 8,30 hod.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. Dokumenty sú k nahliadnutiu na OU Michal nad Žitavou – starosta obce.  

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                         Ing. Peter Porubský

                                                                                               starosta obce

Doručí sa:  Ing. Ľuboslav Pecho

                    Spis