OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 33 ks drevín , ktorá rastie na parcele č. 410/54 a 410/63, kataster Michal nad Žitavou.

Informácia o začatí správneho konania podľa ust. S 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zákon”)

Správny orgán: Obec Kmeťovo

Číslo konania: 100/2021

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 33 ks drevín týchto druhov:

  1. 12 ks Tuja — Acer platanoides s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 80 cm, 110 cm, 90 cm. 80 cm, 110 cm, 80 cm, 90 cm, 70 cm, 90 cm, 110 cm, 60 cm, 70 cm
  2. 2 ks Smrek obyčajný — Picea abies s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 140cm, 130 cm

3. 2 ks Breza biela — Betula alba s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 130 cm, 100 cm

  • 8 ks Čerešňa vtáčia — Prunus avium s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 70 cm, 80 cm, 80 cm, 60 cm, 90 cm, 80 cm, 80 cm, 70 cm
  • I ks Jabloň planá (plánka) — Malus sylvestris s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 120 cm
  • 8 ks Jelša sivá — Alnus incana s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou: 70 cm, 80 cm, 80 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 80 cm, 70 cm podľa ust. 47 ods. 3 zákona,

a krovitý porast — výmera 180 m2, druh dreviny: baza ružová, zlatý dážď, rozmanité náletové dreviny.

Dotknuté územie: k.ú. Michal nad Zitavou, parc.č.: 410/54 a 410/63, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, dreviny rastú v zastavanom území obce Michal nad Žitavou, na pozemku pri Základnej škole

Žiadateľ:                  Obec Michal nad Žitavou, zastúpená starostom obce Ing. Peter Porubský

Dátum zverejnenia informácie: 06.05.2021

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní:

5 pracovných dní od zverejnenia informácie, t.j. do 13.05.2021 písomne na adresu: Obec Kmeťovo, 941 62 Kmeťovo č. 77 alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

kancelaria@obeckmetovo.sk

Zverejnené: 06.05.2021                                        Zvesené: 14.05.2021