oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/6 a 491/41 kataster Michal nad Žitavou.

Č. j. 251/2021                                           V Michale nad Žitavou , dátum: 14.09.2021

oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks dreviny , ktorá rastie na parcele č. 491/6 a 491/41  kataster Michal nad Žitavou.

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Bystríka Supeka  zo dňa 31.08.2021, číslo spisu 251/2021 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 5 ks  dreviny  – podľa žiadosti, 3 ks – smrek strieborný – Picea Punges  , 1 ks Orech vlašský – Juglans regia a 1 ks Smrek obyčajný – Picea abies, ktoré rastú v k. ú. Michal nad Žitavou. Žiadosť bola odôvodnená, hrozba poškodenia rodinného domu a včelína, veľká hustota drevín, zasahovanie do susedného súkromného pozemku, plánovaná výsadba ovocných drevín.

Správny orgán za účelom objasnenia veci pod ľa § 21 a § 38 správneho poriadku    

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a označením stromu na výrub, ktoré sa uskutočni v deň

bude určený, po doplnení požadovaných dokumentov.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia,  navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. Dokumenty sú k nahliadnutiu na OU Michal nad Žitavou – starosta obce.  

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                         Ing. Peter Porubský

                                                                                               starosta obce

Doručí sa:  Ing. Bystrík Supek, Michal nad Žitavou č. 156

                    Spis