OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou.

OBEC Michal nad Žitavou

č. j. 280/2020                         V Michale nad Žitavou , dátum: 11.11.2020.

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks dreviny , ktorá rastie na parcele Č. 172/12, kataster Michal nad Žitavou.

Obec Michal nad Žitavou, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa Š 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa S 69 ods. I písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Stanislava Meňherta zo dňa 6.11.2020, podľa S 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa S 47 ods. 3 zákona na výrub 8 ks dreviny — podľa žiadosti, 5 ks – smrek pichľavý – Picea pungens, 3 ks — smrek obyčajný – Picea abies, ktoré rastú k. ú. Michal nad Žitavou. Žiadosť bola odôvodnená, stromy žasahujú do elektrického vedenia a stavbou rodinného domu.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa S 21 a 38 správneho poriadku


nariaďuj e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a označením stromu na výrub, ktoré sa uskutočni v deň

13.11.2020 piatok 0 9,00 hod.

Podľa S 33 ods. 2 správneho poriadku má účastník konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladom a k spôsobom jeho zistenia, navrhnúť jeho doplnenie pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, ako aj počas celého konania. Dokumenty sú k nahliadnutiu na OU Michal nad Žitavou — starosta obce.

Podľa 82 ods. 5 zákona, ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ing. Peter Porubský starosta obce

Doručí sa: Stanislav Meňhert,Maňa

Spis

Telefón: 0908 910 352E-mail: porubsky@michalnadzitavou.sk