Oznámenie vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.

Dňa 6.7.2020 bola zverejnená na stránke obce, v úradnej tabuli a v periodickej tlači obchodná verejná súťaž, na predaj:

 p.č. 119/5 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2,

 p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 724 m2,
 a stavba – sklad s.č. 442 na parcele č. 119/5.

 Kataster obce Michal nad Žitavou, LV číslo 1.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli zverejnené na obecnej stránke www.michalnadzitavou.sk


Termín otvárania obálok bol určený na 24.7.2020, kedy aj prebehlo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na to určenou komisiou.

Úspešným uchádzačom vo verejnej obchodnej súťaži, z ponúknutou cenou 27 700,00 Eur v kúpnej zmluve, bola  firma Color Centrum SH s.r.o. Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky,  zaslaná ponuka bola vyhodnotená ako pre Obec Michal nad Žitavou najvýhodnejšia.

 Kúpna zmluva, medzi obcou a najúspešnejším uchádzačom obchodnej verejnej súťaže , čiže  Color Centrum SH s.r.o. Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky, podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom a to sa uskutoční 20.8.2020.

V Michale nad Žitavou, 29.7. 2020