Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2021

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu :

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórkyobce Michal nad Žitavou  na I. polrok 2021:

–        Inventarizácia majetku obce k 31.12.2020

 –       Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

–         Kontrola dotácií z rozpočtu obce pre miestne organizácie a združenia

–         Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce

–         KontrolaVZN obce a interných smerníc obce

–         Kontrola príjmov v zmysle VZN obce a zákona č. 582/2007 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

–         Kontrola investičnej činnosti obce

–         Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ, MŠ a ŠJ v r. 2021

–         Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka  dozvedela pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

  • Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za r. 2020
  • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020
  • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti HK obce na r. 2021

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Michale nad Žitavou 17.11.2020

Predkladá: Ing. Eva Boďová  –  hlavná kontrolórka obce    

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie I. polroka 2021 bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 24.11. 2020.