Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022

V súlade s 18f ods. I písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu •

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2022:

  1. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2021  Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
  2. Kontrola dotácií z rozpočtu obce pre miestne organizácie a združenia
  3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce
  4. Kontrola VZN obce a interných smerníc obce
  5. Kontrola príjmov v zmysle VZN obce a zákona č. 582/2007 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

       Kontrola investičnej činnosti obce

  • Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ, MŠ,ŠKD a ŠJ v r. 2022

Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

  • Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za r. 2021
  • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2021

         Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti HK obce na r. 2022

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Michale nad Žitavou 5.11.2021

Predkladá: Ing. Eva Boďová – hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie I. polroka 2022 bol vyvesený na

pripomienkovanie občanom dňa ….   . o .. . / …… ……… 2021.