Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná kontrolórka obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu :
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na I. polrok 2023:

 • Inventarizácia majetku obce k 31.12.2022
 • Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve
 • Kontrola dotácií z rozpočtu obce pre miestne organizácie a združenia
 • Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce
 • KontrolaVZN obce a interných smerníc obce
 • Kontrola príjmov v zmysle VZN obce a zákona č. 582/2007 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 • Kontrola investičnej činnosti obce
 • Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ, MŠ,ŠKD a ŠJ v r. 2023
 • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

 • Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za r. 2022
 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022
 • Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti HK obce na r. 2023
  V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Michale nad Žitavou 23.11.2022
Predkladá: Ing. Eva Boďová – hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie I. polroka 2023 bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 30.11.2022.