Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2022

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavná  kontrolórka  obce  predkladá Obecnému zastupiteľstvu :

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou  na II. polrok 2022:

–         Kontrola hospodárenia obce, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

–         Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov obce

–         KontrolaVZN obce a interných smerníc obce

–         Kontrola investičnej činnosti obce

–         Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre ZŠ, MŠ a ŠJ v r. 2022

–         Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka  dozvedela pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

  • Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontrol pre obecné zastupiteľstvo
  • Spracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2022

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Michale nad Žitavou 30.5. 2022

Predkladá: Ing. Eva Boďová  –  hlavná kontrolórka obce    

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie II. polroka 2022 bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa ………………………………. 2022.