Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Obec Michal nad Žitavou ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zverejniť:“ Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“.

Obec Michal nad Žitavou zároveň informuje verejnosť, že do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Michal nad Žitavou počas stránkových hodín.

Zverejnené: 13.03.2023

Aktuálne do: 31.03.2023