Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obec Michal nad Žitavou

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

na prenájom obecných  priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159, priestorov pozostávajúcich z dvoch miestností,  o výmere 5 x 5 =25 m2 a 4 X 5 = 20 m2, spolu 45,0 m2. 1/3 čakárni, t.j. 17,5 m2 a 1/3 WC t.j. 3,0 m2. Celková plocha prenajatých priestorov tak činí 65,5 m2.
Sú to priestory v ktorých pôsobil všeobecný doktor. Budova sa nachádza v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou, s týmito podmienkami:

 1. Prenajímateľ – vyhlasovateľ:

Obec Michal nad Žitavou
941 61 Michal nad Žitavou č.160
v zastúpení starostom obce: Ing. Petrom Porubským
IČO: 00 30 90 95
číslo účtu: IBAN: Sk 79 5600 0000 0022 0194 6002
SWIFT: KOMASK2X

 • Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Prenájom nasledovných obecných priestorov v budove zdravotného strediska:

Prvá miestnosť- t.z. prípravka:             5 x 5 = 25,0 m2

Druhá miestnosť – t.z. ambulancia:     4 x 5 = 20,0 m2

1/3 spoločná čakáreň:                                       17,5 m2

1/3 spoločné WC:                                               3,0 m2

Spolu celkom:                                                   65,5 m2                                                

Vlastníkom priestorov je Obec Michal nad Žitavou,  941 61 Michal nad Žitavou

č. 160, SR,

IČO: 00309095.
Budova sa nachádza v katastrálnom území obce Michal nad Žitavou.

 • Podmienky verejnej súťaže budú zverejnené najneskôr do 31.12.2021
 • Kontaktná osoba vyhlasovateľa:
  Meno a priezvisko: Ing. Peter Porubský
  Číslo telefónu: 035 65 96 122, mobil: 0908 910 352
  E-mail: porubsky@michalnadzitavou.sk
 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Obsah návrhu na uzavretie zmluvy:

 1. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy:

Súťažný návrh predložený vo forme návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, podľa

§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka musí byť v slovenskom jazyku. Treba ho predložiť minimálne v šiestich  vyhotoveniach riadne a vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže s overeným podpisom.

Musí obsahovať najmä:

1.1.

a./ Identifikačné údaje vyhlasovateľa, meno a priezvisko štatutára, označenie
     bankového spojenia

b./ Identifikačné údaje účastníka súťaže / ďalej aj ,, nájomca“ /

  1. ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára,
         adresu sídla, IČO, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaný
         nájom, číslo telefónu, e-mail,

 2. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno a priezvisko, rodné
         priezvisko, adresa miesta podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, IČO,
         označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaný nájom, číslo
         telefónu, e-mail,

 3.ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresa
          trvalého pobytu ,dátum narodenia, rodné číslo, označenie bankového
spojenia, z ktorého bude poukázaný nájom, číslo telefónu, e- mail,

c./ predmet obchodnej verejnej súťaže,

d./ návrh ceny prenájmu za m2, ktorá sa rovná, alebo presiahne za:

      prenájom miestností:                                                6,65 Eur/m2/ rok

     prenájom spoločných priestorov, čakáreň, WC:   3,60 Eur/m2/rok

e./ spôsob a lehotu úhrady nájmu a to mesačne do 15. v príslušný mesiac.

1.2.

a./ Vzor súťažného návrhu nájomnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok.
     Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého
     vzoru. Ustanovenia návrhu nájomnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a
     nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené v bode 1. podbobe 1.1.
     písmeno b./ až d./ a bod 1. podbod  1.3.týchto podmienok a návrh
     vlastnoručne podpísať.

b./ Návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku. Treba ho
     predložiť minimálne v šiestich vyhotoveniach riadne  a vlastnoručne
     podpísaných účastníkom súťaže. Podpisy účastníkov súťaže na návrh nájomnej
     zmluvy musia byť úradne overené.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ak nebudú splnené podmienky v bode 1. podbode 1.2  písmeno a./ a b./  

1.3.

          Účastník súťaže je povinný v súťažnom návrhu uviesť ním navrhovanú nájomnú    
          cenu za priestory:

    prenájom miestností:                                                          Eur/m2/ rok

    prenájom spoločných priestorov, čakáreň, WC:             Eur/m2/ rok

          Ktorých vlastníkom je Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal
          nad Žitavou č. 160, SR. Nachádzajúce sa v katastrálnom území Michal nad Žitavou,
          IČO: 00309095.
          Celkovú cenu za prenájom  treba uviesť na všetky uvedené priestory, prenájom len
          niektorých uvedených priestorov, s vynechaním niektorých  častí  nie
          je možný a bol by v rozpore s podmienkami tejto súťaže.

           Vyhlasovateľ súťaže odmietne každý návrh, ktorého minimálna  cena ponúknutá
           účastníkom súťaže v návrhu  zmluvy o prenájom bude nižšia ako je cena uvedená
          v bode  1. – požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy,
          podbode 1.1 písmeno d.

 • Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky:
  • Účastník súťaže je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku zo svojho účtu vo výške 30 eur , prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže:

IBAN: SK7956000000002201946002Prima banka Slovensko, a.s. Vráble,

 SWIFT: KOMASK2X.

O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.

 • Vybranému účastníkovi súťaže bude výška zábezpeky započítaná do nájomnej ceny.
 • Neúspešným účastníkom bude zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia súťaže. V prípade zrušenia súťaže a v prípade odmietnutia súťažného návrhu bude zábezpeka vrátená účastníkovi najneskôr do 15 dní odo dňa  zrušenia, alebo  odmietnutia súťažného návrhu.
 • V prípade, že po ukončení súťaže vybraný účastník akýmkoľvek spôsobom zmarí uzavretie zmluvy, zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 • Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť 18 rokov.
 • Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

  • Každý účastník súťaže môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 • Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obce Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: ,, Obchodná verejná súťaž  – NEOTVÁRAŤ „ v pracovných dňoch od 29.12.2021 do 12.01.2022  od 8,00 do 13,00 hod, alebo poštou od 29.12.2021 do 12.01.2022 na adresu: Obec Michal nad Žitavou, 941 61 Michal nad Žitavou č. 160, s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
 • Súťažné podmienky a podklady je možné získať:

a./ v podateľni Obce Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č.160, prvé
     poschodie, dvere označené nápisom MATRIKA, v pracovných dňoch od
29.12.2021 do  12.01.2022 v čase od 8,00 do 13,00 hod., okrem štvrtku –
    nestránkový deň a celo úradnej dovolenky.

b./ na internetovej stránke obce: www.michalnadzitavou.sk

 • Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a súťažné návrhy sa budú
    vyhodnocovať dňa 21.01.2022. Otváranie obálok je neverejné.
 • Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Michal nad Žitavou. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 27.01.2022 odoslaný list s oznámením o tom, že je vybratým účastníkom súťaže a že bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Michal nad Žitavou.
 • Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu nájomnej zmluvy zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrh, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli Obce Michal nad Žitavou a na internetovej stránke: www.michalnadzitavou.sk

                 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah
                 nebude zodpovedať podmienkam súťaže, budú doručené po termíne stanovenom
                vo  vyhlásení súťaže, alebo minimálna cena ponúknutá účastníkom súťaže bude
                nižšia ako je uvedené v bode  1. – požadované náležitosti súťažného návrhu na
                 uzavretie  nájomnej zmluvy,  podbode 1.1 písmeno d.

 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. Odmietnutie predložených návrhov  oznámi vyhlasovateľ účastníkom listom do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže.
  • Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady s ich účasťou v súťaži.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu  výlučne len s víťazom súťaže.
 • Výsledok vyhodnotenia súťaže – víťaz súťaže bude zverejnený v termíne do 27.01.2022 na internetovej stránke obce: www.michalnadzitavou.sk ako aj na úradnej tabuli Obce Michal nad Žitavou.
 • Uchádzač o prenájom, ktorý má podlžnosti voči obci na daniach alebo správnych poplatkoch, môže byť vyradený zo súťaže, bez udania dôvodu.
 • Nájomca je povinný  mesačne uhrádzať mimo mesačného poplatku za prenájom, aj mesačné zálohové platby za energie. Celkové zúčtovanie ceny, za energie a vodné stočné sa realizuje pre nájomcu uvedených priestorov podľa uvedeného vzorca, z celkovej spotreby pre zdravotné stredisko:

Plyn:            1 diel pošta + 1 diel doktor deti + 1 diel doktor zub + 1 diel nájomca

Elektrika:     1 diel pošta + 1 diel doktor deti + 2 diel doktor zub + 2 diel nájomca

Vod. + stoč.:1 diel pošta + 1 diel doktor deti + 2 diel doktor zub + 3 diel nájomca

 • Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:
  • Kritériom pre posudzovanie súťažných  návrhov je najvyššia ponúkaná cena.

 • Obsah súťažného návrhu:

Súťažný návrh musí obsahovať:

 1. Návrh nájomnej zmluvy podľa priloženého vzoru doplneného účastníkom podľa bodu 1. podbodu 1.1. písm. b/ až d/  a bodu 1. podbodu 1.3.
 2. Potvrdenie o finančnej zábezpeke v zmysle bodu 2. podbodu 2.1.
 3. Vyhlásenie účastníka obchodnej verejnej súťaže, o súhlase so spracovaním osobných údajov.
 • Sumár základných termínov obchodnej verejnej súťaže:
 • Termín zverejnenia súťaže najneskôr –  do konca decembra 2021- 28.12.2021
 • Termín prevzatia súťažných podmienok a pokladov minimálne 15 dní od vyhlásenia súťaže v čase od 09,00 do 13,00 hod.- do 12.01.2022
 • Termín predkladania súťažných návrhov osobne minimálne15 dní od

vyhlásenia súťaže v čase od 09,00 do 13,00 hod., poštou minimálne 15 dní od vyhlásenia súťaže od 28.12.2021 – 12.01.2022

 • Termín otvárania obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov – do 25 dní od vyhlásenia súťaže – 21.01.2022
 • Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené v termíne do 30 dní od vyhlásenia súťaže – do 27.01.2022

V Michale nad Žitavou 10.11.2021                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                             starosta obce