Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť DOKLADY O TAKOMTO ODVOZE ZA POSLEDNÉ 2 ROKY na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie  alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať DOKLAD O ODVOZE tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Žiadame  všetkých vlastníkov žúmp, aby si pred vývozom pripravili  „knihu“ (napr. zošit), ktorá bude označená meno , priezviskom a adresou objednávateľa a adresou umiestnenia žumpy. Počas vývozu musí vyvážajúci zaznamenať dátum a odvezené množstvo, svoje meno a adresu  ČOV.

Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme takýto zápis požadovali a zapísané údaje skontrolovali.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Vlastník nehnuteľnosti so žumpou je povinný pripojiť túto nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31. decembra 2021, a to ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.

Novelou sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Novela zákona o vodách – nové povinnosti pri akumulovaní odpadových vôd v žumpách

14.3.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o vodách v § 36 umožňuje, že nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami, ktoré vznikajú v aglomeráciách menších ako 2 000 obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu bez primeraného čistenia alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pre riedko osídlené oblasti aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením tak, aby sa dosiahli environmentálne ciele pre povrchové vody a podzemné vody.

Všetky komunálne odpadové vody majú byť čistené v čistiarni odpadových vôd pred ich vypustením do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS z  31. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení.

Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa zákona o obecnom zriadení, pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.

Keďže nakladanie s odpadovými vodami ich akumuláciou v žumpách chápe zákon o vodách ako výnimočné riešenie, ustanovuje súčasne, že povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému – teda vodotesnej žumpy alebo malej čistiarne odpadových vôd – možno vydať len na dobu určitú.

Novela zákona o vodách s účinnosťou od 1. marca 2018 stanovuje nové povinnosti pre osoby, ktoré akumulujú odpadové vody v žumpe – zákon o vodách stanovuje povinnosť zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a  na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa živnostenského zákona.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad  o odvoze  odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Doplnenie týchto nových povinností vo vzťahu k žumpám do zákona o vodách vyplynulo z aplikačnej praxe. Ide o potrebu väčšej kontroly u producentov odpadových vôd, ktorí dočasne akumulujú odpadové vody v žumpách. Títo vlastníci nehnuteľností budú povinní predkladať doklady o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp v súlade so  zákonom o vodách na požiadanie obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy.