Pozvánka na 1 ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m 

 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie zasadnutia a príhovor doterajšieho starostu.
 2. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Informuje: p. Iveta Kmeťová, predsedníčka miestnej volebnej komisie

 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
 • Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce a určenie sobášiaceho z radu poslancov.
 • Delegovanie zástupcov do Rady školy z poslancov obecného zastupiteľstva a občanov obce.
 • Určenie platu starostu obce.

Návrh podáva : zástupca starostu obce

 1. Diskusia

11. Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 22.11.2022                                               

                                                                                                            Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                    starosta obce