Pozvánka na 10 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou
              P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 25.júna 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát.
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 5. Kontrola uznesenia z 9. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 6. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.5.2020.
 7. Doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu a správa Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019.
 8. Vyjadrenie sa k investičnému zámeru investora, FRADEX group s.r.o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce.
 9. Petícia proti výstavbe STK a EK v Michale nad Žitavou.
 10. Prerokovanie a schvaľovanie prevádzkového poriadku posilňovne v Michale nad Žitavou.
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2020.
 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2019.
 13. Záverečný účet Obce za rok 2019 a správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 14. Prerokovanie a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
 15. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
 16. Rôzne:  a.)  schválenie novej nájomnej zmluvy na byt č. 1.2 v bytovom dome č. 290.       
 17. Diskusia
 18. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 19. Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 18.6.2020                      Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                     starosta obce