Pozvánka na 11 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

              P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
11. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 20.augusta 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 10. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 30.6.2020 a 31.7.2020.
 6. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019.
 7. Delegovanie zástupcu do rady školy, na uvoľnené miesto, v rade školy.
 8. Vysporiadanie súkromného pozemku p.č. 107/1, zasahujúceho do verejného priestranstva obce.
 9. Prerokovanie a schválenie nájomných zmlúv pre nájomcov v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou č. 290, na dobu určitú.
 10. Schválenie ceny a zmluvy na odpredaj obecného pozemku p.č. 119/5  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125,0 m2, pozemku p.č. 119/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 724,0 m2 a stavby – sklad s.č. 442.
 11. Prerokovanie hospodárenia s komunálnym odpadom v 1. polroku 2020 a činnosti tlakovej kanalizácie v 1. polroku 2020.
 12. Prerokovanie petície OZ
 13. Prerokovanie možnosti realizovať výstavbu bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad Žitavou.
 14. Rôzne: a. prerokovanie poslaneckých návrhov

            b. informácia o stave súdneho sporu     

 1. Diskusia
 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 3. Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 13.8.2020                                            Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                          starosta obce