Pozvánka na 12 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou   

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 29.októbra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 11. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.8.2020 a 30.9.2020.
 6. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019.
 7. Delegovanie zástupcu do rady školy, na uvoľnené miesto, v rade školy.
 8. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny č.3/2020, k VZN č. 3/2019 obce Michal nad Žitavou na úseku školstva.
 9. Prerokovanie a schvaľovanie investície do opravy havarijného stavu chodníka pri MŠ.
 10. Zrušenie zriaďovacej listiny dobrovoľného hasičského zboru, zrušenie menovania, zaradenia členov do jednotlivých funkcií.
 11. Spoločný projekt obce a farského úradu, výstavba sochy Sv. Michala Archanjela na parcele 6/1 Veľký park.
 12. Prerokovanie a schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
 13. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti COOP Jednota o umiestnenie informačnej tabuli na pozemku obce – vo Veľkom parku.
 14. Rôzne: a.) Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami.

            b.)  Povinnosti obcí pri triedení kuchynského bioodpadu.   

            c.) Správy ZŠ s MŠ o hospodárení za rok 2019 a výsledkoch a podmienkach
                 výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020.           

 1. Diskusia
 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 3. Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 22.10.2020                                       

 Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                               starosta obce