Pozvánka na 13 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
13. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 10.novembra 2020 o 19.00 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  4. Kontrola uznesenia z 12. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
  5. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019
  6. Spoločný projekt obce a farského úradu, výstavba sochy Sv. Michala Archanjela na parcele 6/1 Veľký park.
  7. Rôzne:
  8. Diskusia
  9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
  10. Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 5.11.2020                                          Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                starosta obce