Pozvánka na 14 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

14. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 10. decembra 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 13. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.10.2020,30.11.2020  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 6. Prerokovanie  a schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2020.
 7. Prerokovanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2020.
 8. Prerokovanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2020.
 9. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021
 10. Prerokovanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2020 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
 11. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu  ZŠ na rok 2021
 12. Prerokovanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č.2/ 2020 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
 13. Prerokovanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 4 /2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Michal nad Žitavou
 14. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov finančnej spoluúčasti na činnosti miestnych organizácií, spolkov a občianskych združení v roku 2021.
 15. Kalendár plánovaných akcií na rok 2021
 16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce, k rozpočtu na rok 2021
 17. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2021.
 18. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2021
 19. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021.
 20. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu odmien pre poslancov OZ, hlavnej kontrolórky obce a starostu obce za obdobie od 1.12.2018 – 31.12.2020.
 21. Rôzne – prerokovanie upozornenia prokuratóra
 22. Diskusia
 23. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 24. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 4.12.2020                                

  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce