Pozvánka na 15 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 25. februára 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 14. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.12.2020 a 31.1.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  Finančná správa za 4.štvrťrok 2020
 6. Prerokovanie prognózy vývoja podielových daní z DPFO pre Obec Michal nad Žitavou na rok 2021 a  o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. Výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ.
 7. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce a určenie rozsahu funkcie výkonu hlavného kontrolóra obce.
 8. Prerokovanie a schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
 9. Prerokovanie upozornenia prokurátora.
 10. Prerokovanie a schvaľovanie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej  zmluvy, na výstavbu bytového domu s 12 bytovými jednotkami a prislúchajúcou technickou infraštruktúrou.
 11. Prerokovanie príkazu starostu obce, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020.
 12. Vyhodnotenie činnosti tlakovej kanalizácie a odpadového hospodárstva za rok 2020.

13. Rôzne

 1. Diskusia
 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 3. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 18.2.2021                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce