Pozvánka na 16 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

16. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 15. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 28.02.2021, 31.3.2021 a 30.4.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  Finančná správa za 1.štvrťrok 2021.
 6. Úprava rozpočtu obce na rok 2021.
 7. Voľba hlavného kontrolóra obce na roky 2021 – 2027
 8. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2020.
 9. Prerokovanie a informácia o plate starostu obce.
 10.  Prerokovanie a schvaľovanie jednoduchých pozemkových úprav na ,,E“  p.č. 410/213 a 410/2
 11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na II. polrok 2021.
 12. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2020.
 13. Záverečný účet Obce za rok 2020 a správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 14. Prerokovanie a schválenie uznesenia a dokumentov potrebných k realizácie výstavby bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad Žitavou.
 15. Prerokovanie a schvaľovanie odkúpenia pozemkov, na záhradách, za odvádzacím kanálom prívalovej vody, za účelom vytvorenia obecnej cesty.
 16. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 36 – vodné plochy, katastrálne územie Michal nad Žitavou

17. Rôzne

 1. Diskusia
 2. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 3. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 12.5.2021                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce