Pozvánka na 17 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 19. augusta 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 16. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.05.2021, 30.6.2021 a 31.7.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  Finančná správa za 2.štvrťrok 2021.
 6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti na odkúpenie obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela 36/7 – vodné plochy, katastrálne územie Michal nad Žitavou.
 7. Poslanecké návrhy
 8. Prerokovanie a schvaľovanie, spracovania žiadosti o dotáciu na spracovanie územného plánu obce a spracovania územného plánu obce.
 9. Žiadosť o súhlas s výstavbou elektrickej prípojky po dotknutých obecných pozemkoch.
 10. Prerokovanie hospodárenia s komunálnym odpadom v 1. polroku 2021 a činnosti tlakovej kanalizácie v 1. polroku 2021.
 11. Prerokovanie a schvaľovanie nájomnej zmluvy pre nájomcov v bytovom dome 8 b.j. Michal nad Žitavou č. 290, na dobu určitú. Byt číslo ½.
 12. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021 – navýšenie rozpočtu.

13. Rôzne  

14.Diskusia

      15. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.

 1. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 12.8.2021                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce