Pozvánka na 18 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 28. októbra 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 17. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.08.2021, 30.9.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
  Finančná správa za 3.štvrťrok 2021
 6. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti na odkúpenie  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, parcela číslo 200 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Michal nad Žitavou, parcely registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu, podiel obce 90/360, t.z. 72,0 m2, z celkovej plochy 288,0 m2.
 7. Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti na odkúpenie časti  obecného  pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria, a časti obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 778/63          
  zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Michal na Žitavou.
 8. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ, ŠKD a ŠJ.
 9. Prerokovanie a schvaľovanie zmeny rozpočtu obce na rok 2021.
 10. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí, o prenájom obecných priestorov za účelom podnikania.
 11. Prerokovanie a schvaľovanie zápisnice zo stretnutia stavebnej komisie zo dňa 4.10.2021.
 12.  Informácia o vysporiadavaní pozemkov pod futbalovým ihriskom.
 13.  Žiadosť o navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ originálne kompetencie, dofinancovanie  

projektu na rozšírenie MŠ.

 1. Prerokovanie a schvaľovanie zámeny pozemkov medzi Obcou Michal nad Žitavou a  AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany.
 2. Rôzne
 3.  Diskusia
 4.  Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 5. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 21.10.2021                                   Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce