Pozvánka na 20 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavo
P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 13. januára 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 19. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.12.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 6. Prerokovanie a schvaľovanie územného plánu obce Michal nad Žitavou a to prieskumy a rozbory a prieskumy a rozbory krajinno – ekologický plán. Dokumenty ktoré je potrebné prerokovať , pred podaním žiadosti o dotáciu na spracovanie územného plánu obce.
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 10. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 06.01.2022                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

 • Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.