Pozvánka na 19 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavo
P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 14. decembra, v utorok 2021 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 18. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.10.2021, 30.11.2021  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 6. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku.
 7. Prerokovanie a schvaľovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom priestorov v starej pošte.
 8.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022
 9. Prerokovanie a schvaľovanie zmluvy na odkúpenie obecného  pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1177, parcela č. 200 – zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Michal nad Žitavou.
 10. Prerokovanie  a schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2021.
 11. Prerokovanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2021.
 12. Prerokovanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2021.
 13. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2022
 14. Prerokovanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 1/2021 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
 15. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu  ZŠ na rok 2022
 16. Prerokovanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č.2/ 2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022
 17. Prerokovanie a schvaľovanie návrhov finančnej spoluúčasti na činnosti miestnych organizácií, spolkov a občianskych združení v roku 2022.
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce, k rozpočtu obce na rok 2022
 19. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2022.
 20. Kalendár plánovaných akcií na rok 2022
 21. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2022
 22. Rôzne
 23. Diskusia
 24. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 25. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 07.12.2021                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

 • Povinný zoznam s kontaktmi zúčastnených osôb

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.