Pozvánka na 2. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou
P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva

ktoré sa bude konať dňa 15. decembra o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 5. Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou na 1. polrok 2023.
 6. Finančná správa obce Michal nad Žitavou za rok 2022, stavy účtov k 30.11.2022.
 7. Úprava rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ za rok 2022
 8. Úprava rozpočtu obce za rok 2022
 9. Schválenie podaných žiadostí o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce na rok 2023
 10. Návrh rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD na rok 2023.
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu
 12. Návrh rozpočtu obce na rok 2023.
 13. Prerokovanie návrhu VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 14. Prerokovanie návrhu VZN Obce Michal nad Žitavou č. 4/2022 o dani z nehnuteľností na rok 2023.
 15. Určenie finančného limitu starostu obce.
 16. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 17. Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, voľba predsedov a členov komisií
 18. Oboznámenie s nájomnými zmluvami v bytovom dome
 19. Informácia o príjme dotácie na zhotovenie Územného plánu obce.
 20. Diskusia
 21. Oboznámenie sa s celkovým textom uznesenia
 22. Záver V Michale nad Žitavou dňa 9.12.2022
  Juraj Supek, v.r., starosta obce