Pozvánka na 21 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou
Zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou,

Článok 9 zasadnutia obecného zastupiteľstva, odsek 6 – ak klesne počet poslancov tak, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať, zvolá starosta obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
                                                   P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 31. marca 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 20. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.01.2022, 28.02.2022  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Finančná správa za 4.štvrťrok 2021.

 • Schválenie nájomnej zmluvy, na prenájom obecných priestorov v budove zdravotného strediska s.č. 159.
 • Schválenie nájomnej zmluvy, na prenájom obecných priestorov v budove starej pošty s.č. 22.
 • Prerokovanie príkazu starostu obce Michal nad Žitavou, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 v zmysle zákona 563/91 Zb. o učtovníctve § 29 a 30.
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2021.
 • Prerokovanie hospodárenia s komunálnym odpadom v roku  2021  a činnosti tlakovej kanalizácie v  roku 2021.
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmluvy na odkúpenie časti  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538  – zastavané plochy a nádvoria, a časti obecného  pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 778/63           zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Michal na Žitavou.
 • Určenie úväzku starostu obce na roky 2022 – 2026
 • Určenie počtu poslancov na roky 2022 – 2026
 • Prerokovanie rekonštrukcie plynovej kotolne v budove MŠ a ŠJ
 • Rôzne – Správa Komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2021.
 • Diskusia
 • Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 • Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 22.03.2022                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky):

 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami – v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami