Pozvánka na 22 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

                        P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 19. mája 2022 o 17.30 hod. v sále kultúrneho domu s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 21. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Prerokovanie a schválenie uznesenia a dokumentov potrebných k realizácie výstavby bytového domu s 12 bytmi v obci Michal nad Žitavou.
 6. Prerokovania konceptu územného plánu obce Michal nad Žitavou
 7. Rôzne – informácia o stave refundovania dotácie z PPA na strechu kultúrneho domu.
 8. Diskusia
 9. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 10. Záver
  V Michale nad Žitavou dňa 16.05.2022 Ing. Peter Porubský, v.r.
  starosta obce