Pozvánka na 23 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

                                                   P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 21. júna 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 22. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 31.03.2022, 30.04.2022, 31.05.2022  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Finančná správa za 1.štvrťrok 2022

 • Prerokovanie a schvaľovanie zámeny pozemkov medzi Obcou Michal nad Žitavou a AGRO ŽITAVA, s.r.o. Šurany, po realizácii opravy chyby v operáte katastra.
 • Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti na odkúpenie časti  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria.
 • Stanovisko hlavnej kontrolórky obce, k záverečnému účtu obce za rok 2021.
 • Záverečný účet Obce za rok 2021 a správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou.
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmeny rozpočtu na rok 2022, ZŠ a Obce Michal nad Žitavou.
 • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022
 • Správa hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou o výsledku preverenia sťažnosti učiteliek materskej školy.
 • Žiadosť Základnej školy s materskou školou Michal nad Žitavou, o riešenie technického  stavu umyvárni v telocvični.
 • Prerokovanie a schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 • Prerokovanie a schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č.2 o čiastočnej úhrade výdavkov materskej školy za pobyt dieťaťa v materskej škole.
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmeny poplatku v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ.
 • Schválenie zmluvy o zrušení a zriadení vecného bremena, na pozemkoch pri starej sýpke.
 • Prerokovanie a schvaľovanie navýšenia úveru na kotolňu v budove materskej školy, školskej kuchyni a jedálne.
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 • Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 14.06.2022                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce