Pozvánka na 24 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

                                                   P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 22. septembra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 23. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 5. Finančná správa  o stave obecných účtov k 30.06.2022, 31.07.2022, 31.08.2022  o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.

Finančná správa za 2.štvrťrok 2022

 • Prerokovanie a schvaľovanie zmluvy na odkúpenie časti  obecného pozemku, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 538 – zastavané plochy a nádvoria.
 • Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemku p.č. 410/70 obcou Michal nad Žitavou.
 • Schválenie zmluvy na odkúpenie pozemku  p.č. 410/71 obcou Michal nad Žitavou.
 • Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o poskytnutie priestorov.
 • Prerokovanie a schvaľovanie žiadosti o odkúpenie spotrebného obecného majetku.
 • Zhodnotenie volebného obdobia  2018 – 2022, poďakovanie poslancom, hlavnej kontrolórke obce za ich prácu vo volebnom obdoby 2018 – 2022 a určenie odmeny pre poslancov, za prácu počas volebného obdobia 2018 – 2022.
 • Rôzne : a.) Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o nájme pozemku
 • Diskusia
 • Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
 • Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 15.09.2022                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce