Pozvánka na 25 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

                                                   P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
25. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 17.októbra 2022 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  4. Prerokovanie a schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia obce Michal nad Žitavou č. 2/2022 z 17.10.2022 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Michal nad Žitavou.
  5. Rôzne : a.) Správa o vývoji financií od posledného OZ
  6. Diskusia
  7. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia.
  8. Záver 

V Michale nad Žitavou dňa 10.10.2022                                  Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                        starosta obce