Pozvánka na 3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m 

3. zasadnutie obecného  zastupiteľstva

ktoré sa bude konať dňa 9. februára o 18.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 5. Prerokovanie žiadosti o navýšenie ceny projektu stavby nájomných bytov.
 6. Určenie sobášnej miestnosti a sobášnych dní.
 7. Finančná správa a správa o stave obecných účtov k 31.12.2022.
 8. Stavy účtov k 31.1.2023.
 9. Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2022.
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou.
 11. Prerokovanie žiadosti o kúpu obecného pozemku.
 12. Správa komisie na ochranu verejného záujmu.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Oboznámenie sa s celkovým textom uznesenia.
 16. Záver.

   V Michale nad Žitavou dňa 3.2.2023                                              

                                                                                        Juraj Supek, v.r., starosta obce