Pozvánka na 7 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

                                                    P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m7. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 16.decembra 2019 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát.
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 5. Kontrola uznesenia z 6. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 6. Finančná správa o stave obecných účtov k 30.11.2019 o príjmoch podielových daní pre obec a príjmoch zo štátneho rozpočtu pre ZŠ.
 7. Stav čerpania účtov ZŠ a  MŠ,ŠKD,ŠJ  po 10 mesiaci roku 2019.  
 8. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ na rok 2019.
 9. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu ZŠ na rok 2019.
 10. Prejednanie a schvaľovanie úpravy rozpočtu obce na rok 2019.
 11. Prejednanie a schvaľovanie poplatku v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ
 12. Prejednanie a schvaľovanie zmeny č. 2, VZN obce 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 13. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ
 14. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 3/2019 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
 15. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu rozpočtu ZŠ na rok 2020
 16. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č.2/ 2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020
 17. Prejednanie a schvaľovanie VZN Obce Michal nad Žitavou č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 18. Prejednanie a schvaľovanie návrhu finančnej spoluúčasti občanov na prevádzke tlakovej kanalizácie.
 19. Prejednanie a schvaľovanie návrhov finančnej spoluúčasti na činnosti miestnych organizácií, spolkov a občianskych združení.
 20. Kalendár plánovaných akcií na rok 2020
 21. Stanovisko hlavného kontrolóra obce, k rozpočtu na rok 2020
 22. Prejednanie a schvaľovanie návrhu rozpočtu obce Michal nad Žitavou na rok 2020.
 23. Plán obecných zastupiteľstiev na rok 2020
 24. Rôzne:          
 25. Diskusia
 26. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 27. Záver

V Michale nad Žitavou dňa 10.12.2019                                                       Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce