Pozvánka na 8 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 28.januára 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 4. Kontrola uznesenia zo 7. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad Žitavou od posledného OZ.
 5. Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.12.2019.
 6. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ  po 12 mesiaci roku 2019. 
 7. Správa o čerpaní rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ po 12 mesiaci roku 2019
 8. Prerokovanie a schvaľovanie prílohy č. 1 k VZN č. 3/2019 Obce Michal nad Žitavou o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva. Výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD, dieťa MŠ a potenciálneho stravníka v ŠJ. 
 9. Prejednanie zmluvy, za akých sa bude prenajímať školská kuchyňa a jedáleň, na súkromné podujatia.
 10. Prejednanie a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemkov p.č. 119/8, 119/9 zastavaná
  plocha a nádvorie v katastri Michal nad Žitavou, spôsobu odpredaja, verejnou súťažou a zloženie komisie.
 11. Prejednanie zmluvy o vykonávaní správy skládky, kazeta č.3 inertný odpadu na uzatvorenej skládke odpadov.
 12. Prejednanie schváleného rozpočtu obce na rok 2020, po zapracovaní rozpočtových opatrení.
 13. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2020
 14. Rôzne:          
 15. Diskusia
 16. Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 17. Záver

V Michale nad Žitavou dňa 23.1.2020                                                      

 Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                            starosta obce