Pozvánka na 9 obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Michal nad Žitavou

P o z v á n k a

Podľa § 12 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení jeho zmien a doplnkov

z v o l á v a m
 
9. zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 23.apríla 2020 o 17.30 hod. v sále  kultúrneho domu  s nasledovným programom :

 1. Otvorenie
 2. A.  Zloženie sľubu, nového poslanca, za poslanca, ktorému zanikol mandát.

B.  Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu obce a sobášiaceho

 • Schválenie programu rokovania
 • Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 • Kontrola uznesenia zo 8. obecného zastupiteľstva a správa o činnosti Obecného úradu Michal nad  Žitavou od posledného OZ.
 • Správa o vývoji financií v obci za posledné roky a mesiace, prehľad o príjmoch podielových daní pre obec a MŠ, ŠKD, ŠJ a príjmoch  pre ZŠ zo štátneho rozpočtu. Stav obecných účtov k 31.3.2020.
 • Správa o čerpaní rozpočtu MŠ, ŠKD, ŠJ  po 3 mesiaci roku 2020.
 • Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ  po 3 mesiaci roku 2020.  
 • Správa Komisie na ochranu verejného záujmu , za rok 2019.
 • Schválenie ceny a zmluvy na odpredaj obecného pozemku p.č. 119/9 zastavaná plocha a nádvorie.
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Michal nad Žitavou za rok 2019
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmeny č.1/2020, k VZN 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmeny č.2/2020, k VZN č. 3/2019 obce Michal nad Žitavou na úseku školstva.
 • Prerokovanie a schvaľovanie zmeny rozpočtu obce Michal nad Žitavou
 • Prejednanie a schvaľovanie zámeru odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
 • Prejednanie a schvaľovanie podmienok verejnej súťaže, na odpredaja pozemku p.č. 119/5 , 119/7 zastavané plochy a budovy – sklad s.č. 442 / stará sýpka/ v katastri Michal nad Žitavou
 • Prejednanie príkazu starostu obce, na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019.
 • Rôzne:           
 • Diskusia
 • Oboznámenie s celkovým textom uznesenia
 • Záver

   V Michale nad Žitavou dňa 16.4.2020                                            Ing. Peter Porubský, v.r.

                                                                                                                          starosta obce