Pozvánka na stretnutie – ohľadom vysporiadania pozemkov na viniciach

Vážení spoluobčania, užívatelia pozemkov, p.č. 778/……….   

Vec:  Pozvánka na stretnutie –  ohľadom odkúpenie pozemku do vlastníctva,
          vysporiadanie pozemku do osobného vlastníctva.

        Starosta obce Ing. Peter Porubský  Vás pozýva,  na stretnutie ohľadom vysporiadania pozemkov vinohradov, nad Urbankom.

Stretnutie sa uskutoční 2.7.2020 t.j. vo štvrtok o 18,00 hod, v sále kultúrneho domu v Michale nad Žitavou

         S Ing. Danielom Ondrišekom, majiteľom pozemku parcela

,,E“ číslo 778/ 2 – 778/63 a 778/111, bolo dohodnuté, že je ochotný odpredať uvedené pozemky užívateľom daných pozemkov za nasledovných podmienok:

Vyhotovenie geometrického plánu a zamerania každého pozemku:    100,0 Eur
Vklad na kataster:                                                                                    66,0 Eur
Cena pozemku, 0,60 Eur/m2                                                              400,0  – 600,0 Eur

 ——————————————————————————————————-  

Predpokladaná cena, celkom:                                                    cca     566,0 –  766,0 Eur

       Stretnutia sa zúčastní aj geodet, ktorý bude realizovať vymeranie pozemkov, pre jednotlivých občanov. Na stretnutie treba doniesť aj 100,0 Eur, čo je poplatok za vyhotovenie geometrického plánu pre každého záujemcu o odkúpenie pozemku do vlastníctva. O zaplatení poplatku dostanete od geodeta potvrdenie.

       Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na stretnutí.

V Michale nad Žitavou 24.6.2020

                                                                                                Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce