Predĺženie lehoty vo veci vydania súhlasu na výrub 162,0 ks drevín a 155 m2 krovité porasty rastúcich mimo lesa, k. ú. Michal nad Žitavou, na trase vedenia 2 x 110 kV.

Obec Michal nad Žitavou

Č.j. 231/2019                                                      

                                                                             Titl.

                                                                             EDWIN s.r.o.

                                                                             Ružová dolina 10

                                                                             821 09 Bratislava 2

                                                                             Ing. Jaroslava Kováčová

Váš  list  číslo : 19/JK/124                       Naše číslo: 231/2019                                 Vybavuje: Jurkáčková A.

V Michale nad Žitavou dátum: 7.10.2019   

Vec :  Predĺženie lehoty vo veci vydania súhlasu na výrub 162,0 ks drevín a 155 m2 krovité porasty
           rastúcich mimo lesa, k. ú. Michal nad Žitavou, na trase vedenia 2 x 110 kV.

Starosta obce Michal nad Žitavou, ako vedúci orgánu  ochrany prírody podľa § 85 ods. 1 zákona                  č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

p r e d l ž u j e

zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín rastúcich mimo lesa, ktoré rastú v lokalite č.11.1 a 11.2, podľa prílohy číslo 11.1 k Inventarizácii drevín rastúcich mimo lesa 11. Michal nad Žitavou, Výstavba nového 2 x 110 kV vedenia Nitra Čermáň – Veľký Ďúr  k. ú Michal nad Žitavou.

Dôvodom predĺženia lehoty je : doplnenie informácií potrebných k vydaniu rozhodnutia.

            Konanie vo veci bolo začaté podaním žiadosti dňa:  11.09.2019
           

            Zákonom stanovená lehota uplynie dňa 11.10.2019

            Lehota na vydanie rozhodnutia sa predlžuje  do : 20.12.2019

(POZNÁMKA: v zložitých prípadoch primerane predlžiť najviac o štyri mesiace.  Ak dôvodom na predĺženie lehoty je potreba vyčkania na priebeh vegetačnej sezóny , najviac na jeden rok. V prípade, že nebude rozhodnuté v zákonnej lehote a lehota nebude predlžená, má žiadateľ nárok na vrátenie zaplateného správneho poplatku.

                                                                                                                 ………………………………………………

                                                                                                              Ing. Peter Porubský

                                                                                                                             starosta obce